Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní údaje
Dodavatel:
Terra Mítica z.s.
Pejevové 3217/9 Praha 4
Dodavatel není plátcem DPH
IČO: 22888764
(dále jen „dodavatel“)
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 605 901 824
Email: info@terramitica.cz

Na emaily odpovídáme většinou do 24 hodin, nejdéle však do 3 pracovních dnů.
Číslo účtu pro bezhotovostní platby(pokud platba má být připsána na účet ):
Terra Mítica z.s.
2400310322 /2010 (IBAN: CZ3620100000002400310322 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
FIO banka, a.s.

2. Objednávka zboží
Zboží si může závazně objednat pouze zákazník registrovaný v předprodejním systému.
Poté, co si zákazník vybere daný produkt, vloží jej do košíku a vytvoří elektronickou objednávku.
Se všemi náležitostmi obchodu je seznámen před odesláním objednávky. Odesláním objednávky
stvrzuje zákazník svoji vůli uzavřít obchod za všeobecně známých obchodních podmínek. Odeslaná
objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Ihned po obdržení objednávky potvrdí správce internetového předprodeje zákazníkovi na
kontaktní email příjetí objednávky a instruuje jej v dalších krocích (platba, dodání a převzetí
vstupenky).
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky je
vypočtena celková cena za vybrané zboží a zákazník je vyzván k jejich odsouhlasení.
Zvýhodněné vstupenky
V případě objednání vstupenek za zvýhodněné ceny je nutné, aby zákazník předložil před vstupem
na danou akci průkaz, na základě jehož je zvýhodnění poskytováno.
Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení
objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není
možné objednávku potvrdit. Klíčovým pro definitivní potvrzení objednávky je připsání platby na
účet dodavatele do tří pracovních dnů.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě
dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
3. Zaslání zboží
Vygenerované vstupenky obdrží každý zákazník na svůj kontaktní email ihned po spárování
došlé platby. Zákazník obdrží zaplacenou vstupenku emailem, který uvedl při registraci do
předprodejního systému dodavatele.
Dodací lhůta
Objednané vstupenky budou dodány max. do 48hodin po připsání peněz na účet dodavatele.
Vstupenka je považována za doručenou dnem odeslání emailu, který obsahuje unikátní vstupenku či
unikátní vstupenky.
Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník poté, co vystaví objednávku, obdrží podrobné instrukce o způsobu úhrady. Předpokládá
se, že peníze budou převedeny na účet dodavatele bankovním převodem nebo poštovní
poukázkou. Rozhodným okamžikem se stává moment připsání dlužné částky na účet dodavatele.
Převzetí zboží
Vzhledem k nehmotné podstatě zboží je převzetím rozuměno odeslání unikátní vstupenky na
zákaznický email. Jednoduchou evidencí odeslaných a vygenerovaných vstupenek je možné
prokázat takovéto odeslání. Zákazník je povinen vstupenku vytisknout a předložit při vstupu
na danou akci. V případě nákupu cenově zvýhodněných vstupenek je nutné při vstupu na danou
akci předložit průkaz, na jehož základě je cenové zvýhodnění nabízeno. NUTNÉ: každý kód je
unikátní a platí POUZE pro jeden vstup na akci. Ostatní osoby se stejným čárovým kódem
NEBUDOU na akci vpuštěny. Zákazník tak ručí za nezneužití jemu zaslané vstupenky. V případě
ztráty vstupenky kontaktujte dodavatele – vstupenky stornuje a vystaví Vám nové.
Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Jakákoli komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou,
pokud se strany nedohodnou jinak.
4. Osobní odběr zboží
Ve výjimečných případech je možný osobní odběr a platba vstupenek. V případě existence volných
vstupenek na akci je možné je zakoupit přímo v místě konání daných akcí. V případě osobního
odběru neprovádí zákazník žádnou rezervaci ani objednávku prostřednictvím internetového
předprodeje.
V případě osobního odběru zboží v místech odběru se kupní smlouva považuje za uzavřenou až
zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.
5. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Záruční doba a záruční list.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Dodavatel ručí za platnost objednané
vstupenky pro jeden unikátní vstup na danou akci. Ze samotné podstaty zboží nelze hovořit o
opotřebení či závadách vzniklých opotřebením zboží.
Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele,
kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).
Reklamace
V případě, že zákazníkovi byly zaslány vstupenky v rozporu s potvrzenou objednávkou, má
samozřejmě právo na neprodlené napravení vzniklého nedopatření. Špatně zaslané vstupenky budou
vymazány z databáze a pozbývají tím platnosti. Naopak nově vygenerované vstupenky budou
zákazníkovi zaslány obratem.
Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetové předprodejní bráně terramitica.cz,
musí v nejbližší možné době (po zjištění chybnosti ve své objednávce) zaslat na kontaktní email
dodavatele žádost o nápravu. V předmětu zprávy musí být napsáno „reklamace + č.obj.“. Do 3
pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.
Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či
emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně budou zákazníkovi zaslány vstupenky v souladu
se závěry reklamačního řízení. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb.
třicetidenní. Dobrým obyčejem je u dodavatele dohoda se zákazníkem.
6. Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky
dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v
souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od
převzetí zboží.
Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě
vyprodané kapacity, zrušení akce nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale
dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí
dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky
na kontaktní emailovou adresu vstupenky@terramitica.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky (do předmětu zprávy), variabilní symbol a
datum nákupu.
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu
vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel
vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.
7. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu,
telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží pro účely komunikace se zákazníkem. Osobní údaje
zákazníků dodavatel nepředává žádné třetí osobě.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to
po přihlášení do „zákaznické sekce“.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním novinek o.s. Terra
Mítica může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na
vstupenky@terramitica.cz
8. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a
zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným
způsobem na internetových stránkách vstupenky.terramitica.cz nejméně měsíc před účinností
nových obchodních podmínek.
Veškerou korespondenci, prosím, směřujte na vstupenky@terramitica.cz
Děkujeme, Terra Mítica z.s.